SKUPINA KABLOV


09.01   PVC vodniki
         

           09.01.01   LIYvz, H05V-U-K, H07V-U-K-R
09.02   PVC vodniki z UL-CSA atestom
        

           09.02.01   Multinorm H05V2-K, H07V2-K HAR-UL-CSA
          
           09.02.02   Litze UL-CSA

09.03   Brezhalogenski vodniki
        

           09.03.01    LIHvz, H05Z-U-K, H07Z-U-K-R
09.04   Oplaščeni vodniki
           09.04.01   ELITRONIC-CY LIYCY
09.05    Instalacijski vodniki
           09.05.01    NYM
09.06   Brezhalogenski kabli in vodniki
           09.06.01     NHXMH
09.07   Visokonapetostni kabel
           09.07.01  NYY-J 0,6-1 kV; NYY-O 0,6-1 kV
           09.07.02  NYCY 0,6-1 kV
           09.07.03  NYCWY 0,6-1 kV

09.15   Grelni kabli
           09.15.01     Heizleitung TKD 0915 HL-S
           09.15.02     Heizleitung TKD 0915 HL-L
           09.15.03     Heizleitung TKD 0915 HL-M